Daily Dose Thresholds: Sedatives-Hypnotics

Sedative-hypnotic medications daily dose threshold chart.